מדיניות פרטיות

תנאי שימוש – VIMORE

כללי:
 1. האתר והאפליקציה הינם בבעלות חברת וימור נטוורק בע"מ ח.פ. 516754231  מרחוב מנחם בגין 5 בית דגן (להלן בהתאמה: "החברה" "האתר" "האפליקציה"), הינה הבעלים והמפעילה של אתר זה. אנא קראו את תנאי השימוש המפורטים באתר זה, בעיון ובקפידה, בטרם השימוש באתר ובאפליקציה .
 2. תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש", יחד עם מסמך מדיניות הפרטיות מהווים את בלל ההסכמות בין הצדדים ומסדירים את מערבת היחסים בין החברה לבין כל העושה שימוש באתר ו/או באפליקציה ובבל השירותים המוצעים ו/או אשר יוצעו ע"י החברה ו/או במידע הקיים בהם (להלן: "המשתמש"), והינם הסכם משפטי מחייב בין הצדדים ו/או מי מטעמם.
 3. תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או כל פרסום הנוגע לפעילות באתר ו/או באפליקציה חלים באופן זהה על כל המשתמשים. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך .
 4. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין התנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחר, יגברו הוראות תנאי שימוש אלו .
 5. כותרות הסעיפים והשימוש בהם הינם לצורכי התמצאות ונוחות בלבד ואין להיעזר בהן למטרות פרשנות התנאי השימוש.
 6. תנאי השימוש נועדו להסדיר בכתב את היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמשים והם עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם התקנת האפליקציה ו/או עשיית כל שימוש בה ו/או באתר, מתבקש המשתמש לקרוא בעיון רב את תנאי שימוש אלה, לרבות מדיניות הפרטיות אשר הוראותיה יפורטו בהמשך מסמך זה.
 7. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי להתקין את האפליקציה ו/או לעשות בה כל שימוש.
 8. עוד מובהר כי כל שימוש באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים המוצעים דרכם, הינו באחריותו המלאה של המשתמש ותוך הסכמתו לכלל התנאים לעיל ולהלן. כמו כן, לא יהא תוקף לכל הצעה, סיכום ו/או הבטחה של צד למשנהו אשר אינם כתובים בתנאי שימוש אלה.
 9. אנא הקפד/י לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה, מאחר שעצם התקנת האפליקציה וכל שימוש בה בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, מהווים הסכמה מצדך לתנאי שימוש אלה, לרבות הוראות מדיניות הפרטיות של האפליקציה אשר מופיעים באתר החברה ובאפליקציה, ללא כל הגבלה או הסתייגות.
 10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הינו הנוסח המפורסם באפליקציה. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את זה.


רישום לשירות והשימוש בחשבון המשתמש:
 1. על מנת לעשות שימוש בשירותים שהחברה מעמידה, המשתמש/ת נדרש/ת להירשם וליצור חשבון משתמש (להלן: "חשבון המשתמש"), ניתן ליצור את חשבון המשתמש באמצעות האפליקציה, האתר ו/או באמצעות פניה טלפונית למוקד שירות הלקוחות של החברה.
 2. בעת הרישום לשירותי החברה, ולצורך יצירת חשבון המשתמש, יתכן ותתבקשו למסור מידע ולהזין פרטים שונים ובכלל זה מספר טלפון, דואר אלקטרוני, מען, אמצעי תשלום וכד', אשר ישמשו בין היתר לצורך יצירת קשר עם המשתמש/ת.
 3. מסירת המידע והשימוש בו על ידי החברה כפופים למדיניות הפרטיות ולתנאי שימוש אלו, ונדרשים לשם שימוש בשירותי החברה. באמצעות החשבון ניתן יהיה לבצע מגוון פעולות כגון הוספה והסרה של שירותים, הוספה של רכבים, הוספת מורשים לפעול בחשבון ופעולות נוספות. מובהר בי הסכמת המשתמש/ת להוספת מורשים לפעול בחשבון משמעותה כי המורשים יוכלו אף הם לבצע מגוון פעולות בחשבון לרבות חיוב החשבון .
 4. בסמוך לאחר השלמת יצירת החשבון בהתאם לפרטים שהוזנו על ידי המשתמש/ת, תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה הודעה המאשרת את יצירת המינוי והחשבון. בהצטרפות לשירות המשתמש/ת מסכים/ה לקבל את ההודעה. המשתמש/ת ת/יוכל להיכנס לחשבון שלו/ה בכל עת באמצעות שם משתמש והסיסמה שנבחרה. מובהר כי חשבון המשתמש הינו אישי, והמשתמש/ת אינו/ה רשאי/ת להעבירו ו/או להמחות את זכויותיו/ה בחשבון לצד שלישי אחר.
 5. חשבון המשתמש יכלול מידע אודות פעילות המנוי/ה, לרבות מידע אודות זמני השימוש, פרטי החיובים בהן חויב/ה על ידי החברה, התשלומים בהם נשא/ה באמצעות כרטיס האשראי ששויך לחשבון המשתמש וכיו״ב. המנוי/ה ת/יוכל להיכנס לחשבון האישי באתר השירות ו/או האפליקציה לאחר הזנת שם משתמש וסיסמה אשר מסרו לו/ה על ידי החברה בעת ההצטרפות לשירות.
 6. מובהר שמערכות החברה עשויות לצרוך עד 2 קוט"ש כל חודש, שיתורגמו לצריכה "מחויבת" למשתמש, מהעמדות המנוהלות ע"י החברה.
 7. מובהר כי הסיסמה נמסרת למנוי/ה לשימושו/ה האישי בלבד ואין המנוי/ה רשאי/ת לאפשר לאחר שימוש במספר בסיסמה ו/או בחשבון. המשתמש/ת מתחייב/ת שלא לגלות את הסיסמא לצדדים שלישיים, לשמור את הסיסמא במקום מוגן ונסתר וליידע את החברה באחד מאמצעי הקשר שמעמידה החברה מיד לכשיודע לו/ה על כל שימוש לא מורשה שנעשה בחשבון המשתמש שלו/ה. כמו כן, המשתמש/ת מתחייב/ת להודיע לחברה בכל מקרה של שימוש בלתי מורשה ו/או חשש לשימוש כזה בחשבון המשתמש ובכלל זה אובדן מכשיר טלפון סלולארי, אובדן כרטיס אשראי, מכירת רכב וכיוצ״ב. במידה והמשתמש/ת ותמסור את סיסמתו/ה לצד שלישי החברה לא תהיה אחראית על כל נזק ו/או הוצאה ו/או חיוב אשר יחולו על המשתמש/ת כתוצאה מכך, על כל הנובע ממנו.
 8. בעת הוספה של רכבים נוספים לחשבון קיים יתכן שתידרשו להציג אסמכתא על בעלות ברכב ו/או קיומה של הרשאה להשתמש ברכב. לחברה שיקול הדעת הבלעדי אם להתיר צירוף של רכבים נוספים למנוי קיים אם לאו, ולמשתמש/ת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. בכל מקרה, מובהר, כי בעת הוספה של רכבים תחת מנוי קיים יצורפו הרכבים החדשים לכלל השירותים הקיימים תחת הרכב הקיים והמשתמש/ת ת/יחויב בתשלום נוסף בגין השירותים עבור כל רכב שנוסף, כל עוד לא שונו/בוטלו על ידי המשתמש/ת, בהתאם לתנאי המסלול/השירות.
 9. מובהר כי המשתמש/ת הינו/ה האחראי/ת הבלעדי/ת למנוע את הגישה לחשבון על ידי צדדים שלישיים, והחברה לא תהיה אחראית בשום צורה שהיא על כל שימוש שנעשה בחשבון על ידי צדדים שלישיים ככל שהמשתמש/ת מסר/ה את פרטי החשבון ו/או הטלפון לשימוש של צדדים שלישיים ו/או לא שמר/ה על סודיות הגישה לחשבון.
 10. מובהר כי החברה רשאית, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, למנוע ממשתמשים את הגישה למידע המצוי באתר ו/או באפליקציה ו/או להשעות ו/או לבטל את רישומם, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או ביצעו שימוש בלתי ראוי, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, אף ללא מתן הודעה מוקדמת, ככל שלחברה יסוד סביר להניח כי הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש/ת היו לא מדייקים ו/או לא מעודכנים ו/או לא מלאים ו/או לא נכונים ו/או במקרה שהמשתמש/ת הפר/ה את תנאי השימוש ו/או חלקם.
 11. מודגש כי הסרת האפליקציה מהמכשיר הנייד ו/או אי שימוש במנוי אינם מהווים את סגירת המנוי, ועל המנוי/ה לפנות לשירות הלקוחות של החברה לשם סגירת המנוי. בתוך כך, מובהר כי כל עוד לא נסגר המנוי יתכן ויתקבלו אצל המשתמש/ת הודעות שונות הקשורות לשירות.


מסירת מידע על ידי המשתמש/ת והשימוש בו ע"י החברה :
 1. התנאים המפורטים להלן הינם פירוט תמציתי של ההוראות הרלוונטיות לשימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש/ת, ועל המשתמש/ת לעיין במדיניות הפרטיות של החברה, המהווה חלק אינטגרלי מתנאי שימוש אלה והשימוש באתר ו/או באפליקציה של החברה .
 2. המשתמש/ת יודע/ת ומסכים/ה כי כל מידע שנמסר על ידו/ה ונאסף ע"י החברה בעת השימוש באתר ו/או בכל מועד אחר אם באמצעות האתר ואם בכל דרך אחרת, לרבות אך לא בלבד פרטים אישיים ופרטי קשר וכן כל מידע הנאסף כמפורט בתנאי השימוש לרבות במסמך מדיניות הפרטיות (״מידע המשתמש״), נמסר מרצונו/ה החופשי. בנוסף, המשתמש/ת מאשר/ת כי האיסוף, השימוש, השמירה וההעברה של מידע המשתמש/ת יעשה בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות של החברה.
 3. מובהר ומוסכם על המשתמש/ת כי פרטי הקשר שיוזנו על ידי המשתמש/ת בעת הרישום לאתר ו/או לאפליקציה ישמשו לדחיפת הודעות שונות (PUSH) לטלפון הנייד שהוזן, משלוח דיוורים, לרבות דיוור שיווקי כמשמעות המונח בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב – 1982, באמצעות הודעות שיישלחו לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, במסרונים (SMS) או בשיחה טלפונית וכן דיוור אישי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א – 1981, לצורך כך, המשתמש/ת נותן/ת הסכמתו/ה הכללית, מראש, טרם הצטרפות לשירות באתר ו/או באפליקציה .
 4. מובהר כי לא ניתן לבקש הסרה מקבלת דיוור שירותי (לדוגמא, חשבוניות, בדיקת הרכב וכד'). משתמש/ת שאינו/ה מעוניין/ת בקבלת דיוור שרותי מתבקש/ת שלא לעשות שימוש בשירותי החברה.
 5. מובהר כי המשתמש/ת רשאי/ת לבטל את הסכמתו/ה בכל עת ולחדול מקבלת דיוור שיווקי באמצעות דרכי ההסרה אשר יפורטו בהודעות אשר נשלחות למשתמש/ת מפעם לפעם בהתאם להוראות הדין ו/או באחת מדרכי הקשר המפורטות באתר ו/או באפליקציה או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בטלפון המופיע באתר ובאפליקציה .
 6. לפיכך, ולאור האמור לעיל, מוסכם על המשתמש/ת כי גם אם חרף מאמצי החברה עקב תקלה לא נכללה בדיוור שנשלח, הרי שלמשתמש/ת אפשרות לבקש את הסרתו/ה מרשימת התפוצה בכל שלב שהוא/י מוותר/ת בזאת על כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין האמור.
 7. על המשתמש/ת למסור פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש באתר ו/או באפליקציה יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי/ה להליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב כך. מובהר כי לחברה ו/או למי מטעמה אין חובה לבדוק את נכונות המידע הנמסר על ידי המשתמש/ת והיא אינה בודקת אותו .
 8. במידה והרישום לשירותי החברה ו/או השימוש בשירותי החברה נעשה מטעמו של צד שלישי ו/או באמצעות הזנה של מספר טלפון ו/או כתובת דואר אלקטרוני שאינו בבעלות המשתמש/ת הרשומ/ה, מתחייב/ת המשתמש/ת כי קיבל/ה מראש את הסכמת הצד השלישי למסירת פרטיו/ה לצורך ההרשמה לשירותי החברה וכי הצד השלישי הסכימ/ה לתנאי השימוש ו/או כי המשתמש/ת הינו/ה נציג/ה מורשה/ת של הצד השלישי (לרבות ככל שהצד השלישי הינו תאגיד) וכי יש בידיו את כל האישורים הנדרשים לשם כך. מובהר כי המשתמש/ת ת/יהיה אחראי/ת בלעדית לכל שימוש בפרטי צד שלישי, בין אם מדובר בשימוש מורשה ובין אם לאו.
 9. כל מידע הנמסר על ידי המשתמש/ת, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות מידע הנאסף בעת הגלישה באתר נמסר מרצונו/ה ובהסכמתו/ה של המשתמש/ת, וייתכן שיישמר במאגרי המידע הרשומים של החברה בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות של החברה. מובן, כי המשתמש/ת אינו/ה נדרש/ת על-פי חוק למסור מידע זה, אך אם ת/יבחר שלא לעשות זאת, ״תכן שלא ת/יוכל ליהנות מחלקים מסוימים באתר ו/או להשתמש בשירותים או בפונקציות אותם מציעה החברה דרך האתר ו/או האפליקציה כולם או חלקם. בתוך כך, ככל שלצורך השלמת פעולה המבוקשת על ידי המשתמש/ת נדרשת העברתו לצד שלישי, הרי שהמשתמש/ת נותן/ת את הסכמתו/ה להעברה מעין זו (לדוגמא חברות לסליקת אשראי).
 10. בכפוף למפורט במדיניות הפרטיות המשתמש/ת נותן/ת את הסכמתו/ה לחברה ו/או לחברות אחיות ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או ליצרן ו/או למי מטעמם ו/או לצדדים שלישיים הקשורים עם המוצרים ו/או השירותים הנמכרים באתר רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר לעשות שימוש במידע בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי לצורך המטרות שבתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות. והמשתמש/ת מוותר/ת על כל טענה ו/או תביעה כנגד כל המנויים לעיל ו/או מי שאליו יועבר מידע המשתמש/ת בכל עילה שהיא, ולרבות בגין הפרת זכויות כלשהן, לרבות זכות הקניין והזכות לפרטיות, בקשר עם מידע המשתמש/ת והשימוש בו.
 11. המשתמש/ת מתחייב/ת כי לא חלה על המידע הנמסר על ידו/ה לצורך המטרות והשימושים המפורטים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות כל מגבלה מכל סוג שהוא, במישרין ו/או בעקיפין.


הזמנה ורכישה של שירותים ומוצרים:
 1. מבלי לגרוע מכלליות תנאי שימוש אלה, להלן יפורטו התנאים המצטברים לצורך הזמנה ורכישה של שירותים ו/או מוצרים באפליקציה, אשר המשתמשים נדרשים לעמוד בהם:
 2. משתמשים בעלי תעודת זהות ישראלית או ישות משפטית/תאגיד המאוגדים והרשומים    כדין בישראל.
 3. משתמשים בעלי כרטיס אשראי ישראלי תקף, תיבת דואר אלקטרוני ואמצעי התקשרות בישראל טלפון נייח ו/או טלפון נייד.
 4. משתמשים שנרשמו לאפליקציה בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה וכנדרש בדף ההרשמה.
 5. משתמשים המצויים בטווח שירות המשלוחים של החברה ו/או ספקי המשנה שלה.
 6. האפליקציה מציעה למשתמשים אפשרות הזמנה ורכישה מתוך מגוון השירותים והמוצרים בתחום פתרונות הטעינה. מובהר בזאת, כי החברה רשאית בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי להוסיף או לגרוע מהשירותים ו/או המוצרים המוצעים באפליקציה וכן לקבוע את אופן שיווקם, מכירתם ומחירם, לרבות דמי משלוח, לפי העניין.
 7. מובהר בזאת, כי ככל שעודכנו מחירי השירותים ו/או המוצרים טרם תום הליך ההזמנה והרכישה על ידי המשתמש, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. להסרת ספק, ככל שהמשתמש הזמין שירות ו/או מוצר, ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו, המחיר הקובע שעל פיו יחויב המשתמש יהא המחיר בעת אישור ההזמנה.
 8. מחירי השירותים ו/או המוצרים באפליקציה אינם תואמים בהכרח למחירי השירותים ו/או המוצרים הנמכרים במקומות נוספים, ככל שישנם כאלה. המחיר הקובע הינו המחיר כפי שמופיע באפליקציה, במועד אישור ההזמנה, ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.
 9. שירותים ו/או מוצרים המוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף ולא אזל במלאי (במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח).
 10. האחריות לבדיקת מחירי השוק של השירותים ו/או המוצרים טרם רכישתם חלה על המשתמש בלבד, ולפיכך ממליצה החברה למשתמשים לבצע בדיקה של מחירי השוק טרם ביצוע כל פעולה באפליקציה, לרבות הזמנה ורכישה של שירותים ו/או מוצרים.
 11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית בכל עת, לעדכן את תעריפיה.
 12. באמצעות האפליקציה ניתן לרכוש שירותים ו/או מוצרים עד גמר המלאי. היה ולאחר ההזמנה התברר כי השירות ו/או המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, החברה תודיע למשתמש כי השירות ו/או המוצר אינו במלאי. במקרה שכזה החברה תודיע למשתמש על ביטול מכירת אותו שירות ו/או מוצר, או לחלופין תציע לו שירות ו/או מוצר אחר.
 13. רוב השירותים ו/או המוצרים המופיעים באפליקציה מלווים בתמונות אשר נועדו לדמות בצורה הקרובה ביותר את השירות ו/או המוצר עצמו, בתיאור קצר ובהצגת מחירם. במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין תיאור השירות ו/או המוצר, יגבר התיאור המילולי על התיאור הנשקף מהתצלום.
 14. החברה משקיעה מאמצים רבים על מנת שהשירותים ו/או המוצרים המופיעים באפליקציה יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה ומחמת טעות שבתום לב, השירות ו/או המוצר אותו קיבל המשתמש אינו תואם לזה המופיע באפליקציה, תינתן למשתמש האפשרות לבחור בין להחזיר את השירות ו/או המוצר ולקבל במקומו את הזמנתו המקורית, ככל שקיימת במלאי החברה וניתן לספקה בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת הסכום שנגבה ממנו בגין השירות ו/או המוצר.
 15. התשלום באפליקציה יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי – האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד, ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמשתמש . תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברה בעת מועד ההזמנה.
 16. כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאפליקציה נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.
 17. על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי . החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באפליקציה בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, בכל עת וכפי שהיא תמצא לנכון.
 18. הזמנה באפליקציה תחייב את המשתמש בדמי משלוח, בנוסף לתשלום עבור הזמנת מוצרי החברה, כפי שיצוין באפליקציה עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח.


מועדי אספקה, הובלה ומשלוח:
 1. אספקת המוצרים אשר הוזמנו באפליקציה ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי יכול שתתבצע על ידי ספקי משנה, בהתאם לתנאים המפורטים בדף המוצר שנרכש, לכתובת בישראל, המצויה בטווח שירות המשלוחים של החברה  (אותה הזין המשתמש בעת ביצוע). ההזמנה והרשמתו לאפליקציה, ובכפוף לכך כי זכותה של החברה שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי .
 2. מובהר כי מועדי האספקה של החברה יהיו בהתאם ליכולות האספקה שלה ושל ספקי המשנה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה המלא והבלעדי, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בשל כך.
 3. החברה תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערה לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים. לפיכך החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. מוצר אשר לא יסופק על ידי החברה לא יחויב .
 4. החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים אשר אינם בשליטתה ו/או אשר מקורם בספקי המשנה ו/או במשתמש, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם המשתמש בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.
 5. במידה שיתברר לחברה כי היא אינה יכולה, בין בשל נסיבות פנימיות ובין בשל נסיבות חיצוניות, במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק את המוצרים למשתמש ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים, תהא החברה רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד מועד אספקת המוצר למשתמש. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב החברה למשתמש את מלוא התמורה אשר שילם, אם שילם, ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והמשתמש לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא בגין ביטול העסקה כאמור.
 6. בעת אספקת המוצר רשאית החברה ו/או מי מטעמה לרבות ספקי המשנה שלה, לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.
 7. מובהר בזאת, כי ככל שבעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המשתמש ו/או מי מטעמו במען המצוין בהזמנת המוצרים, והמשתמש לא אישר מראש לחברה כי הינו מעוניין בהשארת ההזמנה והמוצרים ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו, תוחזר ההזמנה לחנות. עוד מובהר, כי על המשתמש תהא האחריות לתאם עם החברה את מועד האספקה בשנית. למען הסר ספק, אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המשתמש לא תפטור אותו מתשלום עבור ההזמנה אשר בוצעה על ידו. במשלוח המוצרים בשנית יחויב המשתמש בנוסף לדמי המשלוח הראשונים גם בתשלום דמי משלוח נוספים .
 8. מובהר בזאת, כי ככל שהמשתמש אישר השארת הזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, המשתמש מסכים ומאשר כי האחריות בכל הקשור ו/או הנובע מהמוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת לא יוכל לבוא המשתמש בטענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה .
 9. ככל שעסקינן בהזמנה הראשונה של המשתמש מהחברה, אזי שלא תתאפשר השארת מוצרים בסמוך לדלת ביתו כאמור לעיל, ונוכחות המשתמש תהא הכרחית לאספקת המוצרים לרבות הצגת תעודה מזהה .אי עמידת החברה במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור את המשתמש מחובת התשלום בגין האספקה .אריזת המוצרים תיעשה כפי שהחברה תמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, ולא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך כנגד החברה ו/או מי מטעמה .


ביטול עסקה והחזרת מוצרים:
 1. כל משתמש הרוכש מוצר באפליקציה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות הדין. מובהר, כי המשתמש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. על המשתמש לשלוח הודעה בכתב לחברה, אשר יפורטו בה שמו המלא ופרטי מידע נוספים שיידרשו (להלן: "הודעת הביטול"), לרבות באמצעות פקס ודואר אלקטרוני, והכל בהתאם להוראות הדין.
 2. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פתוחים/פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שאלה לא נמסרו באופן פגום ו/או מקולקל על ידי החברה . למען הסר ספק, ההחלטה בנושאים כאמור תהא מסורה לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.
 3. יודגש כי החזרת מוצרים ו/או ביטול הזמנה כאמור בסעיפים לעיל, יהיו בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות אך לא רק חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 והתקנות המותקנות מכוחו, חוק המכר, התשכ"ח- 1968 , חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו- 1986 ו/או בכפוף למדיניות החברה, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, כפי שתקבע מעת לעת.
 4. מבלי לגרוע מהוראות תנאי שימוש אלה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהא החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש. התקשרות אשר בוטלה לא תזכה את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כנגד החברה:
 5. במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האפליקציה עקב "כוח עליון", ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את הקבוצה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת הקבוצה את פעילותו התקינה של האפליקציה ו/או את אספקת המוצרים.
 6. במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. בכל עת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של הקבוצה, ובלבד שתמסור על כך למשתמש הודעה טרם מועד האספקה. במקרה של ביטול לפי סעיף זה, לא יחויב המשתמש בתשלום סך ההזמנה.


המידע באפליקציה וקניין רוחני:
 1. האפליקציה היא פרי פיתוחה של החברה ואין להעתיק את השירות שניתן מכוחה, לרבות קוד האפליקציה, פעולת הנדסה חוזרת ”Reverse Engineering” וכיו"ב. זכויות החברה באפליקציה חלות, בין היתר, על עיצובה הגרפי של האפליקציה, בסיסי הנתונים של החברה וכל פרט אחר הקשור באפליקציה. סימני המסחר ומודעות פרסומת של מפרסמים שונים באפליקציה, אם יפורסמו באפליקציה, הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש אלא בהסכמת המפרסם מראש ובכתב.
 2. הסימנים המופיעים באפליקציה הינם סימני המסחר אשר נרשמו על ידי בעליהם, ואין לעשות בהם כל פעולה אשר עלולה לפגוע בזכויות הקניין של בעלי סימני המסחר.
 3. החברה אינה אחראית לתכנים של אתרי אינטרנט, להם קישורים ("לינקים") מהאפליקציה, והיא אינה מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באפליקציה יהיו תקינים ויובילו לאזור פעיל. בנוסף, רשאית החברה להסיר מהאפליקציה קישורים אשר נכללו בה ו/או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי. מובהר כי אין בקישורים באפליקציה כדי לפרש הבעת תמיכה ו/או מתן חסות על ידי החברה לאותם מקורות מידע ותכנים ו/או המלצה לעשות בהם שימוש. כל התמונות, הוידאו וכיו"ב, המופיעים באפליקציה ובמערכות קשורות, לרבות המערכות המתקדמות, הינן להמחשה בלבד. החברה מספקת את האפליקציה וכן כל מידע, תוכן, ושירות המסופקים באמצעותה כמות שהוא “As Is” בלי שום הצהרות או התחייבות שהן.
 4. למען הסר ספק, כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה ובתוכן האפליקציה, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, מושגים, מידע סודי או מסחרי, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, מדגמים, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל הינם של החברה בלבד, או של צד שלישי, ככל שישנו, שהעניק לה זכות שימוש בהם, והשימוש בהם על ידי כל גורם אחר הינו אסור בהחלט.


אבטחת מידע:
 1. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מקובלים על מנת לאבטח את האפליקציה ואת דרכי התקשורת דרכה ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס ו/או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים ו/או מורשים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים המקובלים לצורך הגנה על האפליקציה ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולה מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות, ודואגת לעדכנם באופן שוטף.
 2. על אף האמור לעיל, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בהם. לפיכך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהו שנגרם בשל השימוש באפליקציה ו/או בתוכנה ו/או בשירותים הנלווים לה, על ידי המשתמש באפליקציה ו/או מי מטעמו ו/או בשל כשל אבטחתי הנמצא מעבר לשליטתה.


שינויים באפליקציה והפסקת השירות:
 1. החברה עושה מאמצים רבים לספק למשתמש חווית שימוש איכותית באפליקציה. עם זאת, האפליקציה אינה חסינה מתקלות ועלולה שלא להיות למשתמש גישה לשירותים המוצעים במסגרתה מעת לעת. החברה אינה מתחייבת ששירותי האפליקציה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה ומחוצה לה. מעת לעת נעשים שיפורים ושינויים במערכת, כמו כן תוספות והסרת תכנים, שירותים, אפליקציות וכדומה, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. העדכונים מתבצעים אוטומטית ולרוב אינם דורשים את אישור המשתמש.


דין ומקום שיפוט:
 1. על תנאי שימוש אלה ועשיית השימוש באפליקציה בכל דרך שהיא יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הקשור ו/או הנובע מהסכם זה ו/או מהאפליקציה הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב יפו.
 2. אין בתנאי שימוש אלה ו/או בשימוש באפליקציה כדי ליצור ו/או להתפרש כאילו יוצר שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.
 3. במקרה בו תנאי מתנאי שימוש אלה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות התנאים הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק.
 4. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות ביחס לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות התשי"ח- 1958 .


יצירת קשר:
 1. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות טופס יצירת קשר בטלפון: 03-6191933,  בדואר: וימור נטוורק בע"מ ,בית אמות ,מנחם בגין 5, בית דגן , או במייל : office@vimore.co.il, החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.
 2. החברה עשויה לאפשר למשתמשים לתת לה משוב בקשר לאפליקציה ותנקוט מאמצים סבירים לשם הפקת לקחים בהתאם למשוב שיתקבל. על אף האמור, החברה אינה נושאת בכל אחריות ו/או חבות כלשהי הנוגעת לכל משוב והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסמו או להסירו בכל עת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה המלא והבלעדי.
 3. כל הודעה אשר תישלח על ידי החברה למשתמש וזאת על פי הכתובת שציין תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר.


מדיניות פרטיות וימור מיזם טעינה חשמלית וימור מיזם טעינה חשמלי בע"מ (להלן: "וימור" ו/או "החברה"), מתייחסת ברצינות רבה לפרטיות המשתמשים בשירותים אותם היא מציעה. מסמך זה יפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה בחברה (להלן: "מדיניות הפרטיות" ו/או "המדיניות"). המדיניות סוקרת, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שמוסר המנוי ו/או המשתמש (להלן: "המשתמש"), ובמידע האישי שייאסף אודותיהם בעת שימושיהם השונים בשירותי החברה. מדיניות הפרטיות מסדירה את נהלי איסוף המידע על-ידי החברה ועל כן מומלץ להקדיש זמן בכדי לקרוא בעיון את מדיניות פרטיות זו. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחסת לשני המינים כאחד. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד – אף רבים במשמע

כללי
 1. מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של החברה הזמינים כאן (להלן: "תנאי השימוש"), המהווים יחד הסכם משפטי אחד ומחייב בין המשתמש לבין החברה. להגדרות במדיניות הפרטיות, תהא אותה משמעות כמוגדר בתנאי השימוש, אלא אם צוין כאן אחרת במפורש.
 2.  החברה מעמידה לרשותכם את אתר האינטרנט של החברה בכתובת www.vimore.co.il  באמצעים ושירותים אחרים/נוספים, כמפורט באתר האינטרנט של החברה (להלן ביחד, בצירוף האתר והאפליקציה (להלן: "שירותי החברה" ו/או "השירותים").
 3. הסכמה
 4. הסכמה לשיתוף מידע במסגרת השירותים: חלק מן השימושים בשירותי החברה מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים שונים. על כן, הנך מצהיר בזאת כי הפרטים האישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך. בנוסף, בעת ו/או שימוש בשירותי החברה, הנך נותן את הסכמתך המלאה לתנאי מדיניות פרטיות זו. במידה ואינך מסכים לתנאים הללו, כולם או חלקם, אינך רשאי להתקין את או לעשות כל שימוש בשירותי החברה ובמקרה בו, הנך נדרש להסירה לאלתר. הנך מצהיר כי הפרטים האישיים שמסרת לחברה הינם אמינים ומדויקים, כי הם נמסרים בהסכמתך ומרצונך החופשי וכי אתה מודע שלא קיימת חובה חוקית למסירת המידע, אלא אם צוין במפורש אחרת. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך.
 5. קבלת הודעות בקשר לשירותים: במסגרת הרישום לשירותי החברה בכל אמצעי לרבות, רישום באתר ו/או באפליקציה ו/או בחיוג הטלפוני על ידי המשתמש, המשתמש מסכים לקבלת הודעות ועדכונים מטעם החברה לרבות בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS) ו/או WhatsApp או בדרך אלקטרונית אחרת, ולרבות מסרי שירות, כגון: הודעות בנוגע לדמי הטענה ולעמדות הטענה במקומות מוסדרים עימם עובדת החברה, הודעות בנוגע לשירותים אותם מספקת החברה או למוצריה, עדכון בנוגע לשירותי החברה, לרבות שירותים נוספים, פרטים על ביצוע עסקה, תחילה או סיום הטענה, תחילה או סיום של מבצע או הטבה וכיו"ב.
 6. מובהר כי רישום לשירותי החברה בכל אמצעי (לרבות, רישום באתר ו/או באפליקציה ו/או בחיוג הטלפוני על ידי המשתמש) ו/או שימוש בשירותי החברה, כולם או חלקם, מהווה הסכמה מפורשת של המשתמש לתנאי מדיניות פרטיות זו, לתנאי השימוש ואף לקבלת עדכונים ומסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 בנוגע למוצר או לשירות מסוג דומה למוצר או לשירות שלגביהם מסרת את פרטיך במעמד הרכישה או בעת השארת פרטים, וזאת בדרכים שונות לרבות בדואר אלקטרוני, הודעה אלקטרונית, הודעות SMS, הודעות WhatsApp, פקסימיליה ומערכת חיוג אוטומטי. המנוי רשאי, בכל עת, להודיע החברה על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת תפוצת מקבלי "דבר פרסומת" באמצעות אחת החלופות הנקובה בהודעת "דבר הפרסומת", ובמקרה זה תוסר מרשימת התפוצה. יובהר כי אי סימון התיבה בעניין הסכמה לקבלת דברי פרסומת מטעם החברה בעת מסירת פרטי המשתמש לרכישה באתר, לא תחשב סירוב לעניין זה. החברה לא תוכל להימנע משליחת מסרי שירות (שאינם דבר פרסומת) ועל משתמש המבקש להימנע גם מקבלת מסרי שירות, לחדול לעשות שימוש בשירותי החברה ולמחוק את המשתמש בכללותו (הסרת וביטול השירות בכללותו).
 7. דיוור ישיר: בעת ההרשמה נותן המשתמש את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 "דיוור ישיר" ולשימוש בפרטיו לשם כך. במסגרת הדיוורים כאמור אנו עשויים לפנות אליך בדיוור ישיר על בסיס השתייכותך לקבוצה בעלת מאפיינים מסוימים ועל בסיס פעולות פילוח ואפיון שאנו עורכים על בסיס המידע שנשמר אצלנו כאמור לעיל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע המצוי ברשותה לצורך דיוור ישיר ו/או להעביר פרטים אודות המשתמש לצדדי ג' כמפורט במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש לצורך ביצוע פניות בדיוור ישיר על-ידו. במידה ותהיה מעוניין להסיר עצמך מרשימת הדיוור לאחר הרישום, תוכל לעשות זאת בקלות בהודעה חוזרת במסגרת הדיוור עצמו ככל שיעשה באמצעים אלקטרוניים ו/או בפניה למוקד שירות הלקוחות של החברה אשר פרטיו מצויים בתחתי מסמך זה. במקרה זה תסיר החברה את פרטיך מרשימת נמעני הדיוור הישיר המשמשת לצורך דיוור ישיר. אין בהסרת עצמך מרשימת הדיוור הישיר כדי לשלול קבלת מסרים אחרים, כגון מסרי שירות ו/או דברי פרסומת. אם הינך מעוניין בהסרת פרטיך מרשימת לקוחות החברה או להימנע מדיוור ישיר או מקבלת פניות מאת החברה באופן מוחלט, תוכל לעשות זאת על דרך מחיקת המשתמש בכללותו (הסרת וביטול השירות בכללותו).
 8. הגשת תכנים שהחברה ו/או צדדי ג' לרבות על דרך של הגשת דברי פרסומות כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ‎"‎ב– 1982 ‏‏("דבר פרסומת"), דיוור ישיר ו/או ושירותי דיוור ישיר, כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות ("דיוור ישיר" ו"שירותי דיוור ישיר"), כמפורט לעיל.
 9. סוג המידע אשר נאסף ומטרת איסופו
 10. החברה אוספת ושומרת במאגריה, מידע מסוים ביחס למשתמש על מנת לספק את שירותי החברה. מידע זה כולל:
 11. מידע שאתה מספק לחברה בעת רישום: במסגרת ההרשמה המשתמש נדרש למסור מידע אישי ומזהה, כדוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות, מספר טלפון, מספר רכב ועיר מגורים. בנוסף, בעת הרישום הנך יכול לבחור שם משתמש וסיסמא, הנך אחראי לשמירה על סודיות הסיסמא ואין המשתמש רשאי להעביר או לאפשר לאחר שימוש בשם משתמש וסיסמא ו/או בחשבון המנוי. הנך מתחייב לדווח מיידית לחברה על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך על מנת שהחברה תוכל לנקוט בצעדים המתאימים. המנוי אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו בחשבון לאחר. יובהר כי על מנוי הנרשם לשירות נוסף מעבר לשירותי הטענה, חלה האחריות לבדוק כי ההרשאות הנוספות שמעניק הוא לחברה, בנוגע לאיסוף מידע,  בעת הרישום ולצורך קבלת השירות, ככל שישנן, מקובלות עליו ובהשלמת הרישום נראה כמי שאישר את ההרשאות הנוספות.
 12. לקוח הבוחר למסור מידע לחברה באמצעות מתן גישה לחשבון פייסבוק או רשת חברתית אחרת (להלן: "רשתות חברתיות"), נותן רשות לחברה לקבל פרטי מידע אישי שמסר לאותן רשתות חברתיות בהתאם להרשאתו (למשל, שם מלא ותמונה). יודגש כי האפשרות לקבל פרטי מידע כאמור מהרשתות החברתיות הינה בכפוף להגדרות המשתמש באותן רשתות חברתיות ו/או במדיניות הפרטיות שלהן, והלקוח אחראי הבלעדי לבדוק אותן. עם זאת, מובהר כי החברה אינה מבקשת גישה לסיסמת המשתמש של הלקוח ברשתות החברתיות.
 13. הסליקה והתשלום יעשו על ידי סולק צד ג' ועל כן פרטי האשראי או התשלומים אינם נשמרים במאגריה של החברה. ייתכן כי החברה תידרש לאמת את זהותך בהתאם למידע שנמסר על-ידך.
 14. נתוני משתמש הנאספים באופן אוטומטי: במסגרת השימוש בזיקה לשירות של החברה. כגון: פעילויות (מרחק, זמן שימוש באפליקציה (ראה פירוט בנוגע להיסטוריית שימוש בסעיף קטן 7 למטה), זמן נסיעה, מסלולים, משך שימוש; נתוני מיקום ומפות של פעילויות (ראה פירוט בסעיף קטן 6 למטה); מיקום נתונים קשורים (נתוני GPS ומיקום), שימוש וגלישה באתר האינטרנט של החברה. כמו-כן, ייאספו נתונים טכניים הכוללים בין היתר, כתובת ה-IP, מזהה מכשיר "אנדרואיד" ו"אפל" ID ואף מס' ה-IMEI של המכשיר.
 15. נתונים סטטיסטיים/אנונימיים: בעת השימוש באפליקציה, באתר ובשירותי החברה, נאסף מידע אנונימי, ללא כל זיקה לשימוש בשירות מסוים של החברה. השימוש במידע זה נועד על מנת לשפר את השירותים של החברה וללמד את החברה אודות המשתמשים, צרכיהם ושימושים. לפיכך, השימוש במידע כאמור ייעשה, ככלל על בסיס אנונימי, ללא כל זיקה לשימוש בשירות מסוים של החברה. מידע זה כולל מידע טכני וסטטיסטי, כגון: סוג מכשיר, דגם, חומרה, מערכת ההפעלה, ספק שירותי האינטרנט, כתובת ה-IP, מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש באפליקציה, באתר ו/או שירותי החברה לרבות תאריך ושעת שימוש, משך שימוש, תדירות השימוש, היסטוריית שימושים ועוד. החברה תהא רשאית לאסוף ו/או לאגור את הנתונים הללו, לפלחם ולנתחם, לרבות לשם מתן שירותים. הנך רשאי להורות בכל עת על ביטול איסוף הנתונים האנונימיים אודותיך, זאת באמצעות ממשק האפליקציה או באמצעות יצירת קשר עמנו כפי שיפורט להלן. איסוף מידע סטטיסטי זה יעשה באמצעות השימוש בצד ג', כגון "Google Analytics", לצורך ההבהרה לאופן איסוף מידע זה ראה סעיף 3.2 להלן.
 16. מיקום: לצורך שימוש בשירותי החברה, נעשה שימוש במיקום של מכשירך ורכבך, מידע זה מסופק לחברה ישירות מהמשתמש, ממכשירו באופן אוטומטי, על-ידי נקודות ציון הנשלחות מהטלפון הסלולארי, שירותי מיקום GPS ואף מצדדי ג' העובדים בשיתוף פעולה עם החברה (לדגומא: חניונים, אפליקציות, רכיבים טכנולוגים המוטעמים באפליקציה מטעם צדדי ג' ועוד). נתוני המיקום וזמני ההטענה של המשתמש נאספים, נאגרים ומצטברים בבסיסי הנתונים ובמאגר המידע של החברה ו/או ספק השירות. המקומות בהם הטעין המשתמש חשופים לידיעתו של המנוי (המשלם עבור השירות). משתמש שאינו בעל המנוי המבקש לעשות שימוש בשירותי תשלום אגרת הטענה, מבלי שהפרטים דלעיל יהיו חשופים לידיעת בעל המנוי, יכול לעשות כן על-ידי הפעלת הטענה באמצעות אחת מפלטפורמות החברה, בכפוף לפתיחת מנוי פרטי על שמו ולהזנת פרטי כרטיס האשראי שלו ולתשלום עצמי בגין הטענתו. המשתמש מאשר בזאת כי ידוע לו ומובהר כי החברה עושה שימוש במידע זה, הכולל נתונים שאינם אנונימיים, והינו נותן בזה את הסכמתו כי החברה תעשה בהם שימוש בין אם בעצמה או בשיתוף עם צדדי ג'.
 17. היסטוריית שימוש והטענה: החברה וצדדי ג' הפועלים בשמה מחזיקים בהיסטוריית ההטענות של המשתמש.
 18. נתוני תשלום: חלק מהשימוש בשירותי החברה נעשה בתשלום (תשלום בגין הטענת הרכב). במסגרת שימוש בשירות שניתן בתשלום, ולצורך מתן השירות, יאספו על המשתמש נתוני תשלום באמצעות צד ג' הנותן שירותי תשלום מטעם החברה. נתוני התשלום כוללים פרטי החיובים בהן חויב המשתמש על ידי החברה, התשלומים בהם נשא באמצעות כרטיס האשראי שלו וכיו”ב. נותן השירותים עומד בסטנדרטים ובדרישות הדין לעניין השימוש בנתוני אשראי, והוא  ייחשף למידע בקשר לתשלומים ויתפעל אותם בהתאם, ומבלי שהחברה תהא חשופה לנתונים אלה.
 19. תחקור תקלות; נתוני קריסה (“Crash Data”): במידה והאתר או האפליקציה קורסים בזמן השימוש בהם, נתוני הקריסה ייאספו על ידי החברה ו/או צד ג' (לרבות “Crashlytics” מטעם חברת גוגל, אשר מספק עבור החברה שירותי דיווח וניתוח נתונים כאמור, ואלו יועברו להחברה לצורך זיהוי הגורם לקריסה ובכדי לפעול למניעת תקלה חוזרת, שיפור האפליקציה והשירותים והטמעת עדכונים נדרשים. בנוסף נתוני הקריסה האמורים מכילים נתונים ביחס למצב האפליקציה, מערכת ההפעלה, המכשיר, מזהה מכשיר ומיקום בעת קריסת האפליקציה, החברה עשויה לשתף עם נותן השירותים מידע אישי ביחס למשתמש כגון מספר טלפון, מספר רכב או כתובת דוא"ל על מנת לקשר בין הקריסה למשתמש וליצור קשר עם המשתמש לצורך פתרון תקלות וכיוצ"ב. למידע נוסף ראו את מדיניות עיבוד ואבטחת המידע של “Crashlytics”.
 20. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום ואיסוף נתונים כגון נתוני המיקום עשוי להוות תנאי הכרחי לשימוש בשירותי החברה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל מידע שימסור ו/או יעדכן, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצוע הרישום הינו אישי ולא בשם ו/או עבור צדדי ג', למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש.
 21. כמו כן, לשם מתן השירותים ייעולם ושיפורם וכן לצורכי אימות, החברה עשויה לקבל מצדדי ג' שונים המספקים שירותים עבור החברה מידע נוסף, ובכללו פרטים מזהים או שעשויים לזהות את המשתמש, אשר יישמרו גם הם במאגרי המידע של החברה. מידע זה ייאסף, יישמר ויעשה בו שימוש אך ורק בהתאם להוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו.
 22. כיצד המידע נאסף?
 23. החברה אוספת מידע ביחס למשתמש, אשר יימסר ביוזמת המשתמש ו/או ייאסף במהלך השימוש שיעשה בשירותי החברה, זאת בהתאם להוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות זו וכן על פי הוראות כל דין. המידע נאסף ומסופק לחברה כדלקמן:
 24. מידע המסופק ישירות על-ידי המשתמש ומרצונו.
 25. מידע המועבר להחברה על-ידי צדדי ג' (כגון: חניונים, אפליקציות ניווט, ועוד). בנוסף, החברה עשויה לעשות שימוש ברכיבים טכנולוגיים מטעם צדדי ג' המותאמים למכשירים ניידים, על מנת לקבל ניתוחים, אפיונים וסטטיסטיקה אנונימית אודות שימושי המשתמשים
 26. מידע המשודר באופן אוטומטי ממכשירו של המשתמש.
 27. שימוש בטכנולוגיות כגון קבצי עוגיות – ”Cookies”,  וטכנולוגיות אחרות (כגון קבצי Web Beacons Pixels  ועוד). קובץ  Cookie- עוגיות הוא קובץ קטן המכיל מחרוזת תווים, הנשלח אל המכשיר שלך כאשר אתה מבקר באתר מסוים. כאשר תבקר שוב באתר, קובץ העוגיות יאפשר לאתר לזהות את הדפדפן שלך. העוגיות מכילות מידע אנונימי והשימוש בהן נעשה בכדי לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה, באתר ובשירותי החברה, לאימות פרטים, ובכדי להתאים את השירותים להעדפותייך האישיות. עומדת בפנייך האפשרות לחסום ו/או למחוק Cookies בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי ההגדרות במכשירך ו/או בדפדפנים בהם אתה עושה שימוש. ידוע לך כי ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש לך בשירותים תהא מוגבלת במידה ותחסום ו/או תמחק את העוגיות.
 28. החברה תפעל בשיתוף עם צדדי ג' לצורך מתן השירות למשתמשים, צדדי ג' הללו עשויים להשתמש גם בעוגיות, וטכנולוגיות דומות (כגון "SDK", מידע זה אינו כולל פרטים אישיים, למעט מזהה מכשיר, כתובת IP ו-Advertising ID אשר עשויים להיאסף. למידע נוסף על Cookies והאופן שבו חברת גוגל משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש ב- “Google Analytic”לדוגמא.
 29. מומלץ לעיין במדיניות של גוגל ולקבל מידע נוסף על האופן שבו גוגל משתמשת בקובצי עוגיות ובנתונים כאשר אתה משתמש באתר או באפליקציה. כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ההסרה (Opt-Out) הנוכחיים של.”Google Analytics” בכתובת.https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 30. החברה משתמשת ברכיבי SDK של צדדי ג' לשם עיבוד מידע, שיפור והתאמת השירותים. בין היתר, החברה משתמש ברכיבי אלו של הצדדי הג' אשר יפורטו להלן, ואשר מידע נוסף על האופן שבו נתונים נאספים באמצעות אותם רכיבים של צדדי ג' אלו, תוכל למצוא במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש מטעמם, המהווים חלק ממדיניות פרטיות זו.
 31. יובהר כי, החברה איננה אוספת, במישרין או באמצעות SDK את מלוא המידע המפורט במדיניות הפרטיות מטעם צדדי ג', אלא אך ורק את המידע הדרוש לצורך מתן השירותים ושיפורם.
 32. מטרת השימוש במידע
 33. החברה תפעיל "מאגר מידע רשום", בו ישמרו ויאובטחו כל המידע אשר נאסף ואשר מפורט לעיל. החברה עושה שימוש במידע למטרות הבאות:
 34. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותי החברה, בתכנים הכלולים בהם ובשירותים המוצעים על-ידי החברה וכן ניהול ותפעול שירותי החברה, לרבות אלו אשר התבקשו על ידך;
 35. כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
 36. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים הנוספים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך, יכול שייאסף כמידע מלא ו/או מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 37. כדי לאפשר להתאים את השירותים באתר ו/או באפליקציה להעדפותיך;
 38. כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר ו/או מידע בנוגע לאפליקציה, פעילויות בקשר אליהם ואל החברה, סקרים, עלוני מידע וכיוצ"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים, WhatsApp, הודעות דוא”ל, או בדרך אלקטרונית אחרת;
 39. ליצירת קשר עמך כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך, לרבות  עדכון, אישור או יידוע שלך בנושאים הקשורים לשירותים, לרבות השירותים אשר התבקשו על-ידך;
 40. לצורך ניתוח, בקרה ועיבוד מידע, אם על ידי החברה ואם על ידי מסירת מידע סטטיסטי לצדדי ג';
 41. לצורך שיפור, פיתוח והתאמת השירותים;
 42. לצורך מסירת מידע לצדדי ג', כמפורט בתנאי השימוש ובמדיניות זו;
 43. לשם תפעולם התקין ופיתוחם של שירותי החברה וכן פתרון תקלות.
 44. כדי לשלוח אל המשתמש מדי פעם, בדואר אלקטרוני, במסרונים, WhatsApp או בכל דרך אחרת, מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. אם המשתמש אינו המשתמש היחיד בכתובת הדוא"ל אליה נשלחים התכנים השיווקיים, המשתמש מאשר  כי ניתנה לו הסכמתם של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדוא"ל הנ"ל וכי הסכמתו מהווה הסכמה גם מצידם לקבלת עדכונים והודעות שיווקיות מהחברה כאמור לעיל.
 45. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.


מסירת מידע לצדדי ג'
 1. אין אנו חולקים מידע אישי או מזהה שנאסף ממך עם צדדי ג', למעט במקרים הבאים:
 2. על פי דרישתך ו/או בהסכמתך ו/או כדי לספק לך שירות שביקשת ו/או נרשמת אליו.
 3. בעת השימוש בשירותי הטענות, מספר הרישוי של רכבך עשוי להיקלט במקומות הטענה ייעודיים בעלי מצלמות זיהוי לוחית רישוי ואשר קיים עמם הסדר, זאת על מנת שתוכל ליהנות משירותי הטענות המוצעים על ידי החברה. כל עוד לא ניתנה הרשאתך לא יימסר מידע אישי, זולת מספר הרישוי של הרכב אשר יכול וייקלט באמצעים הטכנולוגיים הקיימים. שיתוף עם צדדי ג' אשר מספקים עבורנו שירותים (כגון חניונים, ספקי שירותי דרך, תחנות דלק, רשויות מקומיות, ספקי שירותי סליקה, סיוע שיווקי, תהליך תשלום, מעקב, אחסון, שרתים, שירות לקוחות, פונקציונליות פיתוח, שיפור, שירות ותמיכה וכו').
 4. לצורך מתן שירותי תשלום וגבייה מלקוחות החברה עושה שימוש בספקי שירותי סליקה חיצוניים. כחלק משימוש בשירותים הללו יועבר המידע הנדרש לקיום התשלום לצדדי ג' אלו אשר יעבדו את המידע לצורך מתן שירותי תשלום עבור החברה.
 5. במקרה בו המשתמש הפר את תנאי מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש ו/או במקרים בהם ביצע או ניסה לבצע פעולות המנוגדות להוראות כל דין.
 6. שיתוף המידע במידה הנדרשת בכדי לציית להוראות כל חוק, תקנה, הליך משפטי או צו ממשלתי (כגון צו בית המשפט, גופים רגולטוריים שונים ועוד).
 7. בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה.
 8. במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדי ג' ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדי החברה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה.
 9.  במקרה בו החברה העבירה ו/או המחתה לצד ג' את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה לצדדי ג', ובלבד שצדדי ג' כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות בתקנון זה בקשר עם המידע.
 10. ידוע לך ואתה מסכים בזאת כי מידע אישי שתמסור עשוי לעבור לנותני השירות השונים בהתאם לשירותים אליהם תבקש להצטרף, לצורך מתן השירות, התנהלות שוטפת, והתחשבנות חודשית עבור השירותים השונים.
 11. החברה לא תפגע בפרטיותו של המשתמש ותמלא בעניין זה אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981, והוראות כל דין אחר בעניין. למען הסר ספק, גם בהיעדר שימוש בשירות המצריך מסירת מידע לצדדי ג', אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להעביר לצדדי ג' מידע אגרגטיבי ו/או אשר אינו אישי ו/או אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש ו/או לפגוע בפרטיות המשתמש.
 12. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צד ג' המופעלים על ידי ספקים שאינם קשורים לחברה. לאחר הפניה דרך הקישור, לחברה אין שליטה על איסוף, אחסון או עיבוד של נתונים אישיים המועברים לצדדי ג' בעת לחיצה על הקישור (כגון כתובת IP  או כתובת האתר של הדף המכיל את הקישור.
 13. כמו כן, צדדי ג' המספקים שירותים עבור החברה, עשויים לאסוף ה"Advertising ID" ידע זה עשוי להיות מידע המזוהה עם מכשירך. הנך יכול בהגדרות מכשירך להפסיק את איסוף המידע בכל עת. יצוין כי, החברה אינה משלבת ו/או מחברת בין מזהה המכשיר המפורטים לעיל.
 14. לידיעתך, כאשר אנו משתפים את המידע שלך עם צד ג' בהסכמתך ו/או לבקשתך, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של צד ג'. יודגש כי החברה אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי צדדי ג' בכל הקשור למידע אשר יימסר להם על-ידי החברה בהתאם להרשמתך לשירותים השונים ו/או ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם  ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך.
 15. החברה עשויה מעת לעת להמחות את חובותיה בקשר למתן השירותים לצדדי ג' במסגרת שיתופי פעולה עם שותפים עסקיים או בעלי מותג. כמו-כן, החברה עשויה לשנות את מבנה הבעלות בה מעת לעת. החברה תיידע את המשתמשים בנוגע לשינויים אלה במסגרת הודעה שתישלח אל המשתמש לרבות בדוא"ל, בהודעת  SMSאו WhatsApp  או במסגרת האפליקציה, ככל שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה.


זכויות המשתמש
 1. המנוי יכול בכל עת לעיין במידע שמסר באופן אקטיבי (למשל בעת הרישום) ואף במידע אודות שירותי החברה שצרך, דרך האתר או האפליקציה. כמו כן, ניתן אף לעדכן ו/או לשנות פרטים שונים (עדכון מספר רכב, שמות משתמש וכתובות ועוד) דרך האפליקציה או האתר. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המנוי או המשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (פניה בדיוור ישיר), כי אז המנוי זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע (אנו עשויים לבקש מהמנוי לאמת את זהותו לפני שנוכל לענות לפנייתו). החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות למנוי בדיוור ישיר כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע המנוי בקשר עם שירותי החברה או לצורך המשך אספקת שירותי החברה בעתיד יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל המנוי בדיוור ישיר. מוסכם ומובהר כי ככל שלא יבקש המנוי מהחברה למחוק את המידע הנאסף, אנו נשמור את המידע הנאסף. כמו כן, כמפורט במדינות פרטיות זו ובתנאי השימוש, לצורך מתן חלק משירותי החברה, החברה מאפשרת לצדדי ג' (כגון, רשויות המקומיות, מפעילי חניונים וספקים עימם פועלת החברה בקשר עם שירותי החברה) גישה למידע אודות המנוי ו/או המשתמש, על כן, המנוי מודע ומאשר בזאת כי, אף במידה ויבקש המנוי מאיתנו למחוק את המידע לגביו, לא נוכל למחוק מידע שהועבר לצדדי ג' לצורך מתן השירותים אליהם נרשם המנוי ואשר מוחזק על ידי אותם צדדי ג'.
 2. החברה שומרת את הזכות לדחות בקשות שכבר הוגשו מספר בלתי סביר של פעמים, בקשות שדורשות מאמץ טכני חריג (לדוגמה, פיתוח מערכת חדשה או שינוי יסודי בשיטות העבודה הקיימות), בקשות המסכנות את פרטיותם של אחרים או בקשות לא מעשיות בעליל (למשל, בקשות לגבי מידע הנמצא במערכות גיבוי).
 3. הגבלת גיל
 4. החברה אינה אוספת ביודעין מידע אודות אדם מתחת לגיל 17 (בעל רישיון נהיגה). בכל מקרה בו תיוודע החברה לאיסופו של מידע רגיש מקטין או מידע מאדם שטרם מלאו לו 17 החברה תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה.
 5.  אבטחת מידע
 6. ידוע לך ואתה נותן בזאת הסכמתך לשמירת המידע ו/או עיבודו בענן צד ג' (אחסון הדורש העברת מידע דרך רשת האינטרנט), אף מחוץ לגבולות מדינת ישראל. החברה פועלת בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות נתוני המנוי ו/או להשתמש בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט. אבטחת המידע נועדה להבטיח זיהוי המשתמש והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים. המידע המועבר לשרתי החברה בענן מוצפנים ומאובטחים. מטרת יצירת הקשר המאובטח הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים וגורמים לא מורשים באינטרנט. החברה משתמשת בטכנולוגיות מתקדמות ושרתי החברה הקריטיים אינם מחוברים ישירות אל האינטרנט אלא מבודדים ממנו באמצעות מספר שכבות הגנה. ישנה השגחה ובקרה מתמדת על כל התקשורת בין שרתי החברה והאינטרנט. לשם כך, החברה מטמיעה בפלטפורמות החברה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לפלטפורמות החברה ולשרתי החברה, לא ניתן לספק הגנה מוחלטת. לכן, החברה אינה מתחייבת שהשרתים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.
 7. בהתאם לאמור לעיל, הקבוצה עושה שימוש בכלי אבטחה והגנה כמקובל וכנדרש כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתאימות. מובהר, כי הקבוצה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם אינה יכול למנוע פגיעה כזו או שיבושים אחרים באופן מוחלט. בכל מקרה שקיים חשש לגבי אבטחת המידע או העברת המידע לקבוצה, נבקש שתעדכן אותנו באמצעי התקשרות כמפורט בסעיף 11 למדיניות פרטיות זו.


עדכון המדיניות החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות, מעת לעת ובהתאם לצורך על-פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. השינויים אשר יבוצעו, במידה ויבוצעו, ייכנסו לתוקף במועד העדכון האחרון של מדיניות הפרטיות באתר החברה ו/או באפליקציה. המשך שימושך בשירותי החברה לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על הסכמתך לשינויים הללו ולמדיניות הפרטיות המעודכנת. ככל שלא תסכים לשינויים האמורים לעיל, כולם או חלקם, אנא הימנע מהמשך שימוש בשירותי החברה או פנה אלינו לסיוע. יש לציין כי, במידה ונבצע שינויים אשר על-פי שיקול דעתנו ישפיעו באופן מהותי על זכויותייך, החברה תנקוט באמצעים סבירים להציג הודעה בולטת לעניין זה באתר החברה ו/או באפליקציה ו/או באמצעות הודעה אחרת.

יצירת קשר
 1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי הקבוצה ואף לבקש מהקבוצה לתקן מידע ז
 2. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי הקבוצה ואף לבקש מהקבוצה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק, זאת מבלי לגרוע מחובת הקבוצה על פי חוק לשמור מידע מסוים.
 3. לכל בקשה או דרישה אנא צרו עימנו קשר באמצעות האתר בדף “יצירת קשר” שקישור לו נמצא כאןwww.vimore.co.il    במוקד שירות הלקוחות, בטלפון 03-6191933 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני   office@vimore.co.il  בכתובת מנחם בגין 5 בית דגן   ואנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליכם בתוך זמן סביר.